Arvot ja toimintaperiaatteet

Metsätähden arvot ja toimintaperiaatteet

Yksikkömme toimintaa ohjaavat arvot näkyvät toiminnassamme ja asiakkaan, omaisten, tilaajan ja sidosryhmien kohtaamisissa, sekä myös työyhteisön sisällä.

 Metsätähden arvot ovat:

  • Ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus

 Ihmisarvo ja ihmisen kunnioittaminen ovat sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. Ihmisarvoon kuuluu loukkaamattomuus, arvostus, kunnioitus, ystävällisyys ja inhimillinen kohtelu. Ihmisarvo ja siihen liittyvät itsemääräämisoikeus ja oikeudenmukaisuus on kirjattu erilaisiin lakeihin ja ohjeistuksiin ohjaamaan toimintaa, työskentelyä ja päätöksentekoa sosiaali- ja terveysalalla. Jokainen ihminen on ainutkertainen ja arvokas yksilö, jolla on oikeus elää hyvää ja arvokasta elämää.

  •  Toiminnallisuus ja osallisuus

 Toiminnallisuus ja osallistaminen ovat tärkeitä toimintaamme ohjaavia tekijöitä, joilla edesautetaan kuntoutumista ja toisaalta pidetään yllä asiakkaan toimintakykyä. Metsätähden toiminnassa keskiössä on yhteisöllisyys ja yhdessä kannettu vastuu yhteisistä asioista.

 Metsätähti yhteisönä tarjoaa monipuolista virikkeellistä, kuntouttavaa toimintaa, johon asiakkaita rohkaistaan osallistumaan.

  • Ammatillinen osaaminen: tieto ja taito

 Kuntoutumiskoti Metsätähden palvelut perustuvat korkeaan asiantuntemukseen ja osaamiseen sekä hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Työtä tehdään toimintaohjeiden, periaatteiden ja arvojen mukaisesti ja työtä koskevia lakeja ja asetuksia noudattaen. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.

Henkilökunnalle mahdollistetaan osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen säännöllisin koulutuksin. Sisäiseen tiedonkulkuun kiinnitetään huomiota.

 Yksikkömme arvojen mukaiset toiminta- ja eettiset periaatteet ovat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, yksilöllisyys, yksityisyyden kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus ja ihmisarvon kunnioittaminen.